Regulamin „Randka SMS”

Regulamin ramowy serwisów  „Randka SMS”

1. Dostawca usługi serwisu Randka jest Play @ Games SMS reklamacje@regulaminsms.pl, www.regulaminsms.pl

2. Uczestnictwo w serwisie Randka jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

3. Uczestnictwo w serwisie Randka polega na jednokrotnym przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się od prefiksu identyfikującego podmiot reklamujący (np. Kasia, Sabina itd.) lub bez prefisku pod numer 72806, 72826, 72866, 72888, 72906, 72916, 72926, 72868 (opłata za SMS 2,46zł z VAT) albo pod numer 73976 (opłata za SMS 3,69zł z VAT) oraz numery 74850 (opłata za SMS 4,92 zł z VAT) i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.

4. Dla nowych uczestników Serwisu istnieje również możliwość jednokrotnego wysłania przez Użytkownika darmowego SMS na numer 8091 o treści „OFERTA”  (bądź innej treści wskazanej w reklamie produktu).

Po otrzymaniu ww. SMS Dostawca Usługi odsyła zwrotnie (bez dodatkowych opłat) SMS-y z ofertami towarzyskimi z numeru SMS, na którym realizowana jest dana usługa, w ilości:

–   dla Użytkowników sieci Orange: 3 (trzy) anonse.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Dostawce Usługi. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania ww. informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

–   dla Użytkowników pozostałych sieci  (Plus GSM, T-Mobile, Play): 5 (pięć) anonsów.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Dostawce Usługi. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

5. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 lub 4, ze skutkiem tam opisanym, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika oznaczenia prefix, gdyż system teleinformatyczny Dostawcy usług automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do wpisania w treści SMS prefixu innego Serwisu, jeśli ma on ochotę na zmianę Serwisu z jakiego chce w danej chwili skorzystać. W konsekwencji, jeśli Użytkownik prześle komunikat z innym prefiksem oznacza to, iż jego komunikat będzie kierowany do innego Serwisu.

6. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

7. Dostawca usługi Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Dostawca usługi Serwisu nie ma wpływu na przebieg rozmów (komunikacji) i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników serwisu Randka. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu Randka.

8. Dostawca usługi serwisu Randka zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).

9. Komunikaty (informacje) otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje lub oświadczenia ich nadawców.

10. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

11. Serwis Randka jest dostępny 24 godziny na dobę.

12. Usługa Randka jest  dostępna dla abonentów wszystkich sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

13. Dokumentacja dotycząca serwisu Randka przechowywana będzie w siedzibie Dostawcy usługi.

14. Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Randka powinny być kierowane w formie pisemnej do Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „Randka”.

15. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Dostawcy usługi, jak również na stronach Gazety TV Polsat.

17. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawce usługi  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

© 2024 Chętne na Sex